2020/08/05

Twitter Daily(2020-08-04)

  • 11:34:31: 本年度的热词应该是"割裂"。 #
  • 12:25:17: いろいろ事情があってさ #
  • 17:05:20: I just watched Up (2009) (url) #trakt #
  • 17:37:31: 《银翼杀手2049》的饥荒就是发生在2020年中期啊。 #

没有评论:

发表评论

Mastodon Daily(2024-05-19)

Nothing